Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.

Lime, basilikum, mynte og mandarin duftpinne 300 m

kr 299.00
Leveringstid: 2-3 dager
På lager 14 Produkter
Referanse:
0600681
Merkelapper:
Beskrivelse

Advarsel:

Inneholder: 4-(4-hydroksy-4-metylpentyl)cykloheks-3-enkarbaldehyd.

Meget brannfarlig væske og damp. Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig for vannlevende organismer med langvarige effekter. Hvis legehjelp er nødvendig, ha produktbeholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Nei røyking. Må ikke komme i øynene, huden eller klærne. Bruk vernehansker ved søling.  Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale forskrifter.

Les merShow less
Produktdetaljer
0600681
Sist vist

Meny

konto